Algemene voorwaarden 2023 – De Graphics

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van DeGraphics. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Opdrachtnemer: De Graphics die de opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

 

Artikel 2 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2       Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3       Opdrachten dienen door de Opdrachtgever digitaal of schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4       Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer eerst nadat deze digitaal of schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.5       Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2.6       Indien Opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 3 – De uitvoering en omvang van de overeenkomst

3.1       De Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2       Indien de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3.      Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever.

3.4       Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de Opdrachtnemer.

3.5       Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Verplichtingen Opdrachtgever

4.1.      Het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen en/of videomateriaal in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

4.2       De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

4.3.      Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Opdrachtnemer, dat al het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van beschermd materiaal (ook bij intern gebruik van de Opdrachtgever) is ten alle tijden voor risico van de Opdrachtgever.

4.4.      Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1.      De in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2.      Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.4.      Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.5       Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.6       Indien de Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

5.7       Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer na een opgave van de Opdrachtgever het recht de administratie van de Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de Opdrachtgever komen.

 

Artikel 6 –  Levering, termijn van levering en klachten

6.1       Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

6.2       Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden meegedeeld.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1       Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2       Indien niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk protest is ingediend, zal het op de factuur gespecificeerde bedrag zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

7.3       Indien na het verstrijken van deze termijn door de Opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

7.4       Alle door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– EURO.

7.2       De Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3       De Opdrachtgever verricht aan de Opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de Opdrachtnemer heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Voorbehoud van eigendom en industriële eigendom

8.1       Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, animaties en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

8.2       Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom — waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht — toe aan de Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

8.3       Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 9 – Gebruik ontwerp (licentie) en aanpassingen ontwerp

9.1       Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

9.2       Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

9.3       De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

9.4       Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

9.5       De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 10 – Opschorting

10.1     Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

10.2.    Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

10.3     Opdrachtnemer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

11.1     Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

11.2     Indien de overeenkomst door de Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.3     De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30% van het resterende deel van het honorarium welke de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.4     Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

11.5     Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

11.6     Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

Artikel 12 – Garanties en vrijwaringen

12.1     De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12.2     De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

12.3     De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1     De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 3. fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

13.1     Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan EUR 5.000,– of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

13.2     Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

13.3     De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan de Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

13.4     Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1     In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15 – Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.3     Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

15.4     Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

15.5     De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

15.5     Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd. DeGraphics staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Huizen, onder nummer 72440295.