Privacyverklaring

Algemeen

De Graphics en de personen in loondienst respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van de website. De Graphics en de personen in loondienst dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan hen verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door De Graphics wordt verwerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Graphics verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren.

 

Doel van onze gegevensverwerking?

De Graphics verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor

de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van onze diensten en het onderhouden van de relatie met jou;
 • innen van facturen;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • (in beperkte mate) marketing- en communicatie activiteiten werving en selectie (sollicitatie)
 • Het op een andere wijze verwerken van persoonsgegevens vindt enkel en alleen plaats indien je daarvoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming hebt gegeven middels de daarvoor bestemde toestemmingsformulieren.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De Graphics verwerkt de navolgende (soorten of categorieën):

 • Persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van contact;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen
 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
 • Persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals jouw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij jouw sollicitatie vermelde contactgegevens.
 • Onder contactgegevens wordt voor zover van toepassing verstaan:
 • Voornamen en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer (indien verstrekt voor verwerking van betalingen)
 • Informatie overgenomen van jouw identiteitsbewijs, of indien je zelf een kopie van het identiteitsbewijs hebt verstrekt, de betreffende kopie
 • IP-adressen

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Graphics, omdat deze door jou als

betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Graphics verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend

op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

 

De Graphics verwerkt de gegevens ter uitvoering van een opdracht die je hebt

gegeven tot het leveren onze diensten, dan wel in het kader van het oriënteren of je een dergelijke opdracht wil verstrekken.

 

Afhankelijk van de inhoud van de opdracht worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling  van jouw opdracht. Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt om je van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, in het kader van facturatie en in het kader van wettelijke verplichtingen.

 

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan

waarvoor deze is verkregen wordt opnieuw bekeken of een rechtsgrond voor de betreffende verwerking bestaat. Is dat niet het geval dan zal opnieuw toestemming worden gevraagd.

 

Rechten van betrokkenen

Op het moment dat er door De Graphics en de daarbij aangesloten advocaten

en juristen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, heb je als betrokkenen de volgende

rechten:

 • Recht op inzage: als betrokkene heb je recht om inzage te verkrijgen in de
 • persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt. Daarnaast heb je het recht om inzage te verkrijgen in bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens en aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 • Recht of rectificatie/correctie: als betrokkene heb je recht op rectificatie van je betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens.
 • Recht op vergetelheid/wissen van gegevens: als betrokkene heb je in een aantal situaties het recht op vergetelheid. Dit recht geldt indien:
  • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Je de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt (in welk geval wij de gegevens niet verder mogen verwerken dan reeds is gebeurd);
  • Je bezwaar maakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, behalve voor zover de verwerking verband houdt met een gerechtelijke procedure;
  • De persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt;
  • Er een wettelijke verplichting tot het wissen van gegevens na een bepaalde tijd bestaat.
 • Recht op beperking van de verwerking: als betrokkene heb je in bepaalde gevallen het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.
 • Recht gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit: als betrokkene heb je het recht om de persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van je verzoek nader bericht van ons.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kun je richten aan:

De Graphics

t.a.v. de heer R. Leijen

Naarderweg 16

1217 GL Hilversum

e-mail:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Graphics deelt jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover

noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Graphics, zoals een IT-leverancier.

 

Daarnaast kan De Graphics persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van De Graphics jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door De Graphics ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Graphics hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw

persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

In het geval De Graphics gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Graphics in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Graphics bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan

noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Gebruik social media

Op de website van De Graphics zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of

links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Instagram. De Graphics houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor je eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

De Graphics houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door De Graphics verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van De Graphics te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde functionele ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek op de website van De Graphics op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer de browser wordt gesloten.

 

De website van De Graphics maakt gebruik van cookies van Google Analytics en Squarespace Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website en door op ‘Cookies accepteren’ te klikken bij het eerste bezoek aan de website van De Graphics geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. De Graphics heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing Privacy statement

De Graphics heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder

gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Vragen & contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy

statement kun je contact opnemen met de heer R. Leijen via (tel: … of per e-mail: …)